ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. nabízí svým klientům možnost využití institutu tzv. advokátní úschovy.

Advokátní úschovou se obvykle rozumí složení peněz ať již ve formě hotovosti či bezhotovostním příkazem na vázaný účet, který advokát speciálně za tímto účelem zřizuje. S takto uloženými prostředky je oprávněn disponovat pouze tento advokát a pouze v rámci pokynů klienta. Do advokátní úschovy je však možné uložit i cenné listiny, či jiné movité věci.

Advokátní úschova nachází své uplatnění v mnoha myslitelných situacích běžného života. Nejčastěji se tímto způsobem zajišťuje vzájemné plnění ze smluv – typicky u koupě nemovitosti. Advokát v takovém případě přijme do úschovy kupní cenu nemovitosti a oprávněné straně ji vydá například až po zapsání nového majitele do katastru nemovitostí (v opačném případě – tedy pokud nedojde k zápisu vlastnického práva – se kupní cena vrací kupujícímu). Tím je zaručeno, že obě smluvní strany dostojí svému závazku, aniž by jedna strana odmítla plnit poté, co druhá strana již plnila.

Takto uložené vklady jsou samozřejmě pojištěny a z hlediska práva nejsou majetkem advokáta – nevztahuje se na ně tedy případná exekuce na majetek advokáta ani jiné obdobné postihy.

Cena za advokátní úschovu je kanceláří stanovena v rámci individuální domluvy s ohledem na výši částky, další související poskytované služby aj.