PRÁVNÍ SLUŽBY

Korporátní právo a obchodní vztahyPrávo hospodářské soutěžeVeřejné zakázkyVymáhání pohledávekPrávo životního prostředíNemovitosti a stavebnictvíRodinné právoPracovní právoObhajoba v trestním řízeníSpory a zastupování před soudy a jinými orgányDuševní vlastnictví, IT právo a ochrana osobnosti

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. poskytuje komplexní právní podporu v oblasti obchodních vztahů a práva obchodních společností. Pro naše klienty poskytujeme komplexní poradenství s důrazem na právní ochranu jejich stávajících a současně na rozvoj nových obchodních vztahů. Veškeré naše právní služby jsou poskytovány s ohledem na potřeby a specifika konkrétního klienta a vždy rovněž zohledňují jeho stávající korporátní prostředí.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • právní poradenství při zakládání nových obchodních společností
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
 • poradenské služby při strukturování právních vztahů mezi obchodními partnery i v rámci koncernu
 • příprava obchodních smluv týkajících se nejen obchodní činnosti klienta, ale i provozu závodu a dalších oblastí
 • příprava všeobecných obchodních podmínek
 • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

Advokáti advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. disponují dlouholetou zkušeností a specializací v oblasti práva hospodářské soutěže, mimo jiné se také jako školitelé účastní seminářů z oblasti práva hospodářské soutěže.

Klienty úspěšně zastupujeme před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v návaznosti na to i před soudy. Zároveň jsme si však vědomi významu prevence v této oblasti práva. Abychom případným sporům předešli, pomáháme našim klientům hledat taková řešení, která jsou legální, bezpečná a zároveň co nejméně omezující v jejich činnosti.

Zaměřujeme se na následující oblasti práva hospodářské soutěže:

 • kartely včetně bid-riggingu (kartely v rámci veřejných zakázek)
 • vertikální dohody (blokové výjimky, de minimis)
 • společné podniky a jejich fungování
 • spojování podniků
 • zneužití dominantního postavení
 • veřejná podpora
 • oblasti nekalé soutěže, ochrany obchodní firmy, obchodního tajemství a know-how

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • poradenství ohledně prevence možných rizik v oblasti hospodářské soutěže (soutěžní audity a stanoviska)
 • formulace, zavádění a ověřování funkčnosti compliance programů, tj. programů slučitelnosti s pravidly hospodářské soutěže
 • školení managementu i pracovníků za účelem zajištění dodržování pravidel hospodářské soutěže
 • zastupování před soutěžními úřady, zejména před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním

Jednou z hlavních oblastí činnosti advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. je poskytování právní podpory v oblasti práva veřejných zakázek.

Jednotliví právníci naší kanceláře mají bohaté znalosti a zkušenosti s administrací zadávacích řízení. Klademe důraz na rychlý a transparentní průběh řízení s optimalizací požadavků zadavatele.

Své právní služby nabízíme i dodavatelům, které v zadávacích řízeních zastupujeme. Zejména vyřizujeme komunikaci se zadavatelem, poskytujeme součinnost při obraně proti nezákonným krokům zadavatele a zastupujeme v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. rovněž poskytuje právní služby v oblasti veřejných zakázek financovaných z fondů EU, ale i ze státních fondů.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • zastupování dodavatelů v zadávacích řízeních
 • právní poradenství související s přípravou nabídek, kontrola nabídek s ohledem na právní a formální požadavky
 • přípravu námitek a zastupování dodavatelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní poradenství při zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • kompletní administraci zadávacích řízení pro zadavatele včetně poradenství při přípravě zadávacích podmínek
 • právní podpora zadavatele při posuzování a hodnocení nabídek
 • právní služby při vyřizování námitek uchazečů a zastupování zadavatelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • poradenství při řešení veškerých situací, které mohou v rámci zadávacích řízení nastat

Na základě našich zkušeností pro klienty advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. obstarává kompletní proces vymáhání pohledávek, od komunikace s dlužníkem, přes mimosoudní řešení úhrad těchto pohledávek, až po zahájení a vedení soudních sporů.

Naším cílem je maximální spokojenost a pohodlí klienta vedoucí až k vymožení jeho nároku. Naší devízou je najít vhodné řešení, které bude nejrychlejší a bude klást co nejmenší nároky na součinnost klienta, a zároveň zajistí co nejvyšší návratnost investovaných prostředků klienta.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • vymáhání pohledávek nejrůznějších druhů
 • vymáhání hromadných pohledávek
 • zastupování před rozhodčími i obecnými soudy
 • zastupování ve fázi výkonu rozhodnutí

Kolektiv advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. je vysoce ceněn pro svou odbornou praxi v oblasti práva životního prostředí, kde se specializujeme především na odpadové hospodářství a kolektivní systémy.

Jedná se o složitý a specifický systém norem, jehož znalost je v českém právním prostředí velmi vzácná, a my jsme rádi, že můžeme svým klientům poskytovat v rámci práva životního prostředí kvalitní právní služby vycházející z našich dlouholetých zkušeností v této oblasti.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • poradenství při optimalizaci nakládání s odpady pro původce odpadu
 • poradenství a zastupování v řízení před správními orgány, zejména krajskými úřady, Ministerstvem životního prostředí či Českou inspekcí životního prostředí
 • poradenství v oblasti obalového hospodářství a zpětného odběru
 • poradenství v oblasti kolektivních systémů
 • zastupování v řízení před správními soudy

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. poskytuje komplexní právní podporu v oblasti stavebního práva a s ním souvisejících otázek.

Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou veškeré smluvní dokumentace. Zajistíme prodej, koupi, pronájem či další transakce týkající se nemovitostí a s tím spojené právní služby. V neposlední řadě také zastupujeme klienty v řízeních před katastrálními, stavebními a dalšími úřady.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • audit právního stavu nemovitostí
 • přípravu kompletní smluvní dokumentace pro transakce v oblasti nemovitostí (prodej, koupě, pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor, zástavní práva)
 • právní poradenství u převodů nemovitostí
 • advokátní úschovy
 • právní služby při financování nemovitostních projektů
 • zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady
 • zastupování v rozhodčích a soudních řízeních
 • veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti nemovitostí
 • územní plánování a stavební řízení

Osobní a s nimi úzce související majetkové vztahy mezi členy rodiny vymezují tu nejdůležitější sféru člověka. Rozvod manželství je velice složitým procesem, který se nedotýká pouze manželů samotných, ale také dětí a dalších členů rodiny. Kromě toho je s rozvodem spojeno vypořádání majetkových poměrů a rozhodnutí o péči o děti.

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. poskytuje svým klientům poradenství krok po kroku v jejich osobních záležitostech. Víme, že se jedná o stresující situaci, proto klademe důraz na osobní přístup ke klientům a rychlé řešení jejich požadavků a problémů. Samozřejmostí je pak naprostá diskrétnost.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • poradenství a zastupování v rozvodových řízeních
 • poradenství a zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem
 • poradenství ohledně úpravy majetkových poměrů manželů
 • poradenství a zastupování v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela či rozvedeného manžela

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Poradíme při aplikaci a dodržování pracovněprávních předpisů, v otázkách daňových aspektů pracovněprávních vztahů, při vytváření interních předpisů a pokynů či v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • pomoc v souvislosti s rozvazováním pracovního poměru či zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
 • poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • zastupování v řízeních týkajících se pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • příprava pracovních smluv a dohod
 • poradenství a pomoc při komunikaci se Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR či Celní správou ČR
 • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce
 • příprava pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • právní poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • právní pomoc v oblasti vyjednávání s odborovými organizacemi

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. nabízí i služby vedení obhajoby v trestních věcech. Specializujeme se především na hospodářskou kriminalitu, se kterou se v praxi dlouhodobě setkáváme, ale naše rozsáhlé zkušenosti umožňují i přesah do dalších oblastí trestního práva, jako je např. trestní odpovědnost právnických osob a případy nutné obhajoby.

V rámci obhajoby obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích, výkon trestu) provádíme celou řadu činností. Jedná se zejména o aktivní navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, návrhy týkající se podmíněného propuštění, apod.

Advokáti advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. v trestním řízení zastupují i zájmy poškozených.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • obhajobu fyzických i právnických osob ve všech fázích trestního řízení
 • asistenci při vyšetřovacích úkonech
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • poradenství ohledně přecházení trestněprávním následkům a to i z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob, příprava etických kodexů pro právnické osoby
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • uplatňování náhrady škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání
 • komplexní právní služby pro společnosti, zahrnující spektrum školicích, metodických, konzultačních a poradenských činnosti za účelem prevence trestního postihu právnických osob

Advokátní kancelář Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. se dlouhodobě věnuje i poskytování poradenství při řešení sporů z různých oblastí práva, a to včetně zastupování při soudním a jiném řešení sporů. Zastáváme názor, že ne vždy je nutné jít cestou sporu, avšak když není jiné řešení možné, klademe důraz na připravenost a kvalitní argumentaci v zájmu klienta.

Pro naše klienty poskytujeme právní pomoc i při zastupování ve správních řízeních, zejména v přestupkovém řízení, ale i v různých typech řízení před orgány státního dozoru a dohledu.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení
 • právní analýzy skutkového stavu a návrh procesní strategie
 • asistence při smírném řešení sporů
 • zastupování před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních
 • právní podpora při vymáhání rozhodnutí (exekuční řízení)
 • zastupování ve správních řízeních

Právníci advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. poskytují právní služby v oblastech ochrany obchodního tajemství, dobré pověsti, know-how a dalších nehmotných statků, a to zejména při ochraně proti porušování práv k těmto statkům ochrana práv vlastníků ochranných známek vůči neoprávněným uživatelům.

Dlouholeté zkušenosti členů našeho týmu týkající se IT práva pomáhají našim klientům z tomto oboru hledat právní řešení, která budou odpovídat jejich obchodním potřebám, ale zároveň nebudou zbytečně omezovat další rozvoj technologií ani obchodních vztahů s jejich partnery.

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

 • zastupování v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví
 • zastupování autorů a výkonných umělců při zajištění jejich práv, jakož i při ochraně proti porušení těchto práv
 • zastoupení v jednáních s kolektivními správci autorských práv
 • zpracování a revize smluv souvisejících s vývojem a užitím softwarových a jiných IT produktů
 • řešení sporů mezi uživateli a dodavateli IT
 • administrace veřejných zakázek v oblasti IT, včetně vypracování odborných právních stanovisek
 • právní podpora při poskytování služeb na internetu, vč. řešení odpovědnosti provozovatelů internetových médií za obsah, problematiky ochrany spotřebitele apod.
 • registrace doménového jména a řešení doménových sporů
 • ochrana osobních údajů, právní poradenství při zpracování osobních údajů, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • právní podpora v oblasti regulace reklamy, televizního a rozhlasového vysílání apod.