Novinky v oblasti veřejných zakázek 2016

25.2.2016 16.00 hodin

Českou právní úpravu zadávání veřejných zakázek čeká od dubna tohoto roku významná změna v podobě nového zákona o zadávání veřejných zakázek.  S ohledem na množství změn oproti dosavadní úpravě si dovolujeme vybrat ty změny, se kterými se s nejvyšší pravděpodobností v rámci Vaší obchodní činnosti setkáte.

Jedná se zejména o následující změny popř. novinky:

 • Znovu zavedení ekonomické kvalifikace – minimální roční obrat nebude moci přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • Dodatečné stavební práce – nepředvídatelnost nebude muset být objektivní, ale postačí, pokud potřeba dodatečných prací nemohla být předvídána s náležitou péčí; limit 50 % ceny původní veřejné zakázky
 • In-house zadávání – přidána podmínka, kdy min. 80 % činnosti ovládané právnické osoby je prováděno ve prospěch veřejného zadavatele
 • Vyloučení dlužníků – Zadavatel může v menších zakázkách stanovit, že vyloučí každého, kdo má vůči němu dluhy. Např. může jít o pokuty za předchozí špatné plnění veřejné zakázky.
 • Zvýšení limitu pro stavební práce – ve zjednodušeném podlimitním řízení až 50 mil. Kč
 • Vypuštění povinnosti rušení zadávacího řízení při jedné nabídce
 • Institut tzv. self-cleaningu – Definován jako možnost uchazeče, který se nachází v některých situacích vedoucích k jeho vyloučení, aby doložil přijetí opatření k prokázání jeho spolehlivosti navzdory existenci platného důvodu pro vyloučení.
 • Nepodstatná změna smlouvy je povolena (do 10 % nebo 15 % podle druhu veřejné zakázky a do 50 % – pokud byla potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a změna nemění celkovou povahu zakázky)
 • Zjednodušení režimu podlimitních zakázek
  • zrušení povinnosti výzvy 5 dodavatelům – nově možno nahradit uveřejněním informace o veřejné zakázce
  • zkrácení lhůt u otevřeného řízení
   • lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení na dodávky nebo služby alespoň 15 dní
   • lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení na stavební práce alespoň 20 dní
  • Změny ohledně subdodavatelů
   • změna v terminologii- nové označení- „poddodavatel“
   • Přímé platby poddodavateli – Zadavateli je umožněno, aby na žádost poddodavatele převedl splatné částky úhrady za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli
   • Nově může zadavatel požadovat splnění kvalifikace i po poddodavatelích
  • Hodnotící kritéria – nově pouze „ekonomická výhodnost nabídky“, která se může stanovit především na základě: 1) nejnižší nabídkové ceny, 2) nejnižších nákladů, které mohou zahrnovat náklady životního cyklu, 3) nejvýhodnějšího poměru ceny a kvality, nebo 4) nejvýhodnějšího poměru nákladů a kvality.

Nutno podotknout, že nejnižší nabídková cena bude i nadále v drtivé většině případů rozhodující, jelikož nebude pro zadavatele snadné přesně definovat a případně obhájit další uvedená kritéria. Zabránit by tomu měl dle návrhu zákona tzv:

 • Dvouobálkový systém
  • Cena bude v samostatné obálce, stejně tak ostatní parametry nabídky.
  • Nabídky bude možno posuzovat nejprve z hlediska ostatních parametrů, aniž by hodnotitelé byli ovlivněni cenou. Cena se bude hodnotit až následně po zhodnocení ostatních parametrů.
 • Mimořádně nízká nabídková cena
  • možnost zadavatele stanovit v zadávacích podmínkách objektivní vzorec, dle něhož bude posuzovat ceny uchazečů
  • nově se již neuplatní ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně po ukončení elektronické aukce

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně plánovaných změn v právní úpravě veřejných zakázek, neváhejte se na naši kancelář obrátit. V případě Vašeho zájmu Vám zajistíme úpravu Vašich vzorových dokumentů, případně zapracování do interních předpisů tak, aby reflektovaly veškeré významné změny.

S ohledem na význam změn jsme se rozhodli pro naše klienty rovněž připravit semináře, kde budou nejvýznamnější změny podrobně vysvětleny mimo jiné i na praktických příkladech. Připravili jsme pro Vás více variant – seminář polodenní, celodenní, ale samozřejmě je možné celou problematiku probrat i prostřednictvím vícedenního semináře tak, že bude rozdělen do oblastí s odlišným zaměřením pro pracovníky obchodního oddělení a pro pracovníky, kteří administrují samotnou přípravu nabídek.

Obsah tohoto semináře pak vždy obecně přizpůsobíme Vašim potřebám a obchodní praxi Vaší společnosti. Pokud byste měli o tento seminář zájem, kontaktujte nás, prosím, na e-mail kristyna@oberfalcerova.com nebo na tel. 724 721 304.